Common Starling (Sturnus vulgaris), North Rhine-Westphalia, Germany  -  Udo Schlottmann
00542522
Udo Schlottmann / Common Starling (Sturnus vulgaris), North Rhine-Westphalia, Germany
Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) chick swimming, North Rhine-Westphalia, Germany  -  Udo Schlottmann
00542520
Udo Schlottmann / Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) chick swimming, North Rhine-Westphalia, Germany
Mallard (Anas platyrhynchos) male sliding on ice, North Rhine-Westphalia, Germany  -  Udo Schlottmann
00542519
Udo Schlottmann / Mallard (Anas platyrhynchos) male sliding on ice, North Rhine-Westphalia, Germany
Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) landing, Schleswig-Holstein, Germany  -  Udo Schlottmann
00542518
Udo Schlottmann / Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) landing, Schleswig-Holstein, Germany