Cheetah (Acinonyx jubatus) with Thomson's Gazelle (Eudorcas thomsoniI) young prey during rainfall, Ngorongoro Conservation Area, Tanzania