Mountain Apollo (Parnassius apollo) female laying eggs, Finland, July