Mountain Apollo (Parnassius apollo) female, Finland, July