Mangrove crab, Sundarbans, Khulna Province, Bangladesh, April 2006