Black and white ruffed lemur {Varecia variegata variegata} Nosy Mangabe, Madagascar