Black necked stilt wading, Salton Sea, California, USA.