Black skimmer at nesting colony (Rynchops nigra) Florida, USA