Black skimmer {Rynchops nigra} flying to nest colony, Stone Harbour, New York, USA.