Brimstone butterfly egg on underside of leaf (Gonepteryx rhamni) Germany