Brimstone (Gonepteryx rhamni) feeding on Dandelion flower, Finland, September