Burnet moth {Zygaena lavandula} mating pair, Spain