Chestnut Bellied Sandgrouse (Pterocles exustus) on sandy ground at seasonal waterhole. Dilia Achetinamou, Termit Tin Toumma National Park, Sahelo-Saharan Biome, Niger.