Coastal sedimentary rocks (sandstone, mudstone, dolomite, limestone) Vardo, Finnmark, Norway, July 2006.