Common zebra {Equus quagga} group on horizon through heat-haze. Namibia.