Dark Olive mayfly (Baetis rhodan) resting on grass stem. UK. Captive.