Mangalitsa pig sticking nose through fence, Illmitz, Austria