Skimmer dragonfly {Rhyothemis fuliginosa} flying, Shiga, Japan