Juvenile Dugong {Dugong dugong} caught in fish trap, Sulawesi, Monado, Indonesia