Dyeing Poison Arrow / Blue Poison Dart Frog (Dendrobates tinctorius - used to be azureus), Surinam