Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus), native to Asia