Huaorian indians fishing in river using dynamite, Dayuno, Ecuadorian Amazon, South America