Huaorani Indian pushing canoe along river, Dayuno, Ecuadorian Amazon, South America, 1994