Basket making by Quechua indian, Yasuni NP, Ecuador, Amazonia