Pair of Egyptian Geese {Alopochen aegyptiaca} flying around their breeding territory, Evora, Portugal