European Bee-eater (Merops apiaster), Lake Neusiedl, Austria