European hare (Lepus europaeus) walking through snow, Finland, April