Pochard (Aythya ferina) male in flight. Norfolk, UK, April.