Eyelash PitViper (Bothriechis schlegelii), Costa Rica, captive