Climbers on the Bonatti pillar on Dru Mountain, French Alps, Europe