Galapagos giant tortoise (Chelonoidis nigra) surgery, Tortoise Breeding Centre, Galapagos