Giant Green Mantis (Sphodomantis gastrica) on wild hibiscus seedheads, Namibia