Giant vinegaroon (Mastigoproctus giganteus) or tailed whip-scorpion, Texas, USA