Brimstone (Gonepteryx rhamni) butterfly, Upper Bavaria, Germany