Green House Frog (Eleutherodactylus p planirostris) striped phase, USA