Japanese pheasant (Phasianus versicolor) male, Saitama, Japan