Green Shieldbug (Palomena prasina) dark form, Lewisham, London, November