Tourists stroking Grey whale {Eschrichtius robustus} San Ignacio, Mexico