Grey whale {Eschrichtius robustus} skim feeding on krill, Monterey, California, USA