Vervet monkey (Chlorocebus / Cercopithecus aethiops) male in tree, Samburu Park, Kenya