Vervet Monkey (Chlorocebus / Cercopithecus aethiops) portrait, Kenya.