Hadada ibis (Threskiornis aethiopicus) Lake Naivasha, Kenya