Hooded vulture (Necrosyrtes monachus) feeding on carrion, Senengeti NP, Tanzania