Masked palm civet {Paguma larvata} captive, Cuc Phuong National Park, Vietnam