Black Scoter (Melanitta nigra) flying, Manitoba, Canada