Wild Turkey (Meleagris gallopavo) on road, southern Arizona