Wild Turkey (Meleagris gallopavo), southern Arizona