Wild Turkey (Meleagris gallopavo) calling, southern Arizona