Midland water snake {Nerodia sipedon pleuralis} Florida, USA