Mountain Apollo (Parnassius apollo) basking, Finland, July